Политика за защита на личните данни

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за нас. Затова за нас е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за личните данни има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предлаганите от нас услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването от нас на лични данни.

Политиката за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които събираме и обработваме във връзка с предоставяните от дружеството услуги.

Училища ЕВРОПА се ангажират да пазят като поверителна информацията за потребителите на нашия сайт. Вие може да посещавате нашия сайт без да се налага да предоставяте лични данни, а всички предоставени доброволно лични данни се обработват и съхраняват законодателството за защита на личните данни в Р. България и ЕС от оторизирани лица в Училища ЕВРОПА.

Нашите уеб сървъри не записват адреси на електронната поща на посетители, а домейн имена. Тази информация се набира по “анонимен начин” с цел статистика – брой посещения, средна продължителност на времето, прекарано на уеб страницата, посетени страници.

Какво представляват личните данни?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифициране на физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Лични данни, които потребителите е нужно да ни предоставят за сключване на договори.

Предоставянето им е доброволно, но без тях не можем да сключим договор.

Данни при сключване на договор:

 • Имена на потребителя;
 • Единен граждански номер (за български граждани), Личен номер (за чуждестранни лица);
 • Постоянен адрес (потребителят може да предостави, доброволно и по свой избор, и адрес за получаване на фактури, в случай че същият е различен);
 • Данни от документ за самоличност (тези данни не се съхраняват, но чрез тях се извършва проверка за валидност на съответния документ и се проверява самоличността на съответното лице);
 • Данни за пълномощник/законен представител/настойник (ако договорът се сключва от такъв);
 • Данни за пол, възраст, гражданство, ниво на езикова подготовка, здравословно състояние (когато е това е от значение за изпълнението на договорните задължения)
 • Обработваме личните данни добросъвестно и по прозрачен начин, за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство. за да предоставяме на потребителите по-добри услуги, които да са съобразени с техните потребности;
 • Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.
 • Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.
  •Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим.
  •Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.
 • Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни, правото на забравяне и др.
 • Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Събиране на лични данни за потребителите

Събирането на лични данни за потребителите в обичайния случай става, като получаваме информация директно от потребителите при и по повод сключването и изпълнението на договорите с тях, а понякога данните са предоставяни от трети лица или се получават от други източници, като например публични регистри. За да бъде сключен договор с дружеството, е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответния потребител като страна по договора и като титуляр на правата и задълженията по него.

Трите имена, единният граждански номер и адресът на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор. В случай че даден потребител откаже да ги предостави, няма да можем да сключим договор. В процеса на сключване на договори се обработват и данни за документа на самоличност на потребителя, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни.

Обработване на лични данни

За да можем да изпълняваме договорите, сключени с потребители, е необходимо да обработваме личните им данни. В противен случай ще е невъзможно да спазим договорните си ангажименти към потребителите.

В определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква от нас да обработваме лични данни за потребители за определени цели, по определен начин и/или за определен срок. По-долу са посочени основните случаи, при които обработва лични данни, за да изпълни свои нормативни задължения.

Законодателството на Република България изисква от нас да съхраняваме определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. То изисква от нас да съставяме определена счетоводна и търговска информация, включително да съхраняваме за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например фактурите, които са документи за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

С цел подобряване на услугите и обслужването на клиентите, понякога изпращаме оферти и търсим мнението на потребителите с проучвания, които изпращаме чрез електронна поща (в случай че потребителят е предоставил съгласие и адрес на електронна поща).

Потребителите могат по всяко време да се откажат от получаването на търговски съобщения.

Обработваме лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове. Понякога, за да упражни свои права или законни интереси, е възможно да се наложи да обработи лични данни на определени потребители, за да отправи извънсъдебна претенция или да заведе дело срещу неизрядни потребители. Съответно, възможно е самите потребители,да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу нас. В такива случаи е възможно да се наложи да обработим лични данни на определени потребители, за да може да бъде организирана и проведена защитата по съответната претенция или дело.

Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела

Лица, на които се предоставят лични данни

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на дружеството. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции и правила за защита на личните данни на дружеството. Ние предприемаме необходимите мерки, за това ангажираните обработващи да спазват стриктно законодателството за защита на личните данни, както и че същите имат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

За да може да предостави определени услуги на своите потребители, дружеството сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставянето на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите.

Като правило не изпращаме лични данни на потребителите извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО). В случай че се наложи лични данни на даден потребител да бъдат изпратени към държава извън ЕС или ЕИО, това ще бъде сторено при спазване на максимална поверителност и когато трансферът на данни е необходим, за да бъде изпълнен договор със съответния потребител.

В изпълнение на законови задължения може да предоставим лични данни на наши потребители на компетентни държавни органи и организации.

Политика за „бисквитките“

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва

файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies), но не запазваме никаква информация, по която да бъдете идентифицирани.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Съхранение на лични данни

Съхраняваме личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите на договорните ни отношения с потребителите, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

С оглед изпълнение на задълженията ни, произтичащи от данъчното и счетоводното законодателство, данни за даден потребител се съхраняват за период от 11 години, считано от прекратяване на последния негов договор, доколкото потребителят няма неплатени задължения  След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана.

Защита на личните данни

Защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение. Наша основна цел е потребителите се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват нашите услуги. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

За да осигури защита на личните данни на потребителите използваме съвременни технологии, съчетани с контрол за сигурност. Прилагат се и разнообразни механизми (криптиране, анонимизация, псевдонимизация и др.) както по отношение на „данните в движение“ (data in transit) така и за „данните в покой“ (data at rest).

За въпроси и запитвания относно обработката на лични данни може да ни пишете на e-mail: ecet@ecet.bg.