Лице, което желае да се обучава по КК “Многоезикова компетентност или по КК 4 „Цифрова компетентност“ може да кандидатства само чрез подаване на електронно заявление тук. При необходимост към заявлението може да се прикачат до 5 файла като максималния допустим размер на всеки един от тях е 5 МВ.

След успешно подаване на заявлението служител на Агенция по заетостта в рамките на 10 работни дни извършва проверка за съответствие на подаденото заявление с условията за допустимост по Компонента. При неодобрение лицето получава на посочената в заявлението електронна поща писмо с описани мотивите за отказ. При одобрение на лицето се издава електронен ваучер. Същият се изпраща на посочения  в заявлението e-mail, както и на избрания от лицето Доставчик на обучение (ДОб).